Mål: 1376--1383-15

Dom eller beslut

Arbetsmiljöverket har beslutat inte meddela något förbud eller föreläggande avseende att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder till personalen. Högsta förvaltningsdomstolen har instämt i de skäl Arbetsmiljöverket angett i beslutet, nämligen att arbetsmiljölagen inte innehåller krav på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder som inte är skyddsutrustning. Inte heller har verket beslutat om några föreskrifter av sådan innebörd. Något förbud eller föreläggande har alltså inte beslutats.