Mål: 4575-15

HFD 2017 ref. 66

Referat

Beslut av regeringen om att en statlig myndighet ska inleda sin verksamhet vid en viss tidpunkt har inte ansetts berättiga en upphandlande myndighet att underlåta annonsering med stöd av bestämmelsen om synnerlig brådska.

Dom eller beslut

Fråga om förutsättningarna för en myndighet under regeringen att använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt lagen om offentlig upphandling när regeringen gett myndigheten uppgifter som ska utföras inom en snäv tidsram.