Mål: 5670-16

Dom eller beslut

Fråga om beslut att inte lämna ut allmänna handlingar kan anses innefatta en prövning av den enskildes civila rättigheter i den mening som avses i rättsprövningslagen.