Mål: 6771-16

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning av Havs- och vattenmyndighetens beslut om utpekande av områden av riksintresse.