Mål: 4333-16

HFD 2017 ref. 37

Referat

Kriminalvårdens ställningstagande om s.k. riktpunkt för när en intagen tidigast bedöms kunna beviljas permission utgör inte ett överklagbart beslut.