Mål: 3113-16

HFD 2017 ref. 32

Referat

Det förhållandet att giltighetstiden för ett uppehållstillstånd understiger ett år utgör inte hinder mot folkbokföring.