Mål: 4849--4850-18

HFD 2021 not. 10

HFD 2021 not. 10

Det har inte ansetts förenligt med etableringsfriheten i EUF-fördraget att vägra ett bolag avdrag för räntebetalningar på lån som har lämnats av ett företag som ingår i samma intressegemenskap som det låntagande bolaget.

Dom i mål om inkomstskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har dömt i mål om ränteavdrag där förhandsavgörande har hämtats in från EU-domstolen.