Mål: 1633-18

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling.