Mål: 455-17

Dom eller beslut

Fråga om det föreligger synnerliga skäl för avslutande av ett pensionssparkonto i förtid.