Mål: 6432-16

Dom eller beslut

Fråga om hur bestämmelsen i 41 kap. 11 § socialförsäkringsbalken ska förstås såvitt gäller ”den tidpunkt från vilken livräntan första gången ska lämnas”.