Mål: 2238-18

HFD 2019 ref. 8

HFD 2019 ref. 8

En legitimerad lärare kan meddelas varning på grund av ett agerande som har skett utanför lärarrollen. För att varning ska meddelas på grund av en enstaka händelse krävs att det är fråga om ett klandervärt agerande av allvarligt slag.

Om avgörandet

Målnummer
2238-18
Måltyp
Övriga mål
Lagrum
2 kap. 23 § första stycket 3 skollagen (2010:800)
Sökord
LärarlegitimationSkollagen