Mål: 3748-18

HFD 2019 ref. 13

HFD 2019 ref. 13

Beskattningstidpunkten för inkomster som härrör från en utländsk pensionsordning ska bestämmas utan beaktande av när skattskyldigheten inträder i det land där inkomsterna är intjänade. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Om avgörandet

Målnummer
3748-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
10 kap. 5 och 8 §§ samt 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229)Artikel 3 och 19 i skatteavtalet med USA (SFS 1994:1617)
Sökord
BeskattningstidpunktSkatteavtalUtländsk pensionsordning