Mål: 2687-18

HFD 2019 ref. 15

HFD 2019 ref. 15

Fråga om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett övertagande företag vid en kvalificerad fusion får fort-sätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inven-tarier när förutsättningarna för denna avskrivnings-metod inte var uppfyllda hos det överlåtande företaget. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Om avgörandet

Målnummer
2687-18
Måltyp
Skatt
Lagrum
18 kap. 21 § och 37 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229)
Sökord
FusionInventarierRäkenskapenlig avskrivning