Mål: 2687-18

HFD 2019 ref. 15

HFD 2019 ref. 15

Fråga om, och i så fall under vilka förutsättningar, ett övertagande företag vid en kvalificerad fusion får fort-sätta att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning av inven-tarier när förutsättningarna för denna avskrivnings-metod inte var uppfyllda hos det överlåtande företaget. Förhandsbesked om inkomstskatt.