Mål: 2768-18

HFD 2019 ref. 18

HFD 2019 ref. 18

Fråga om det är motiverat av tvingande hänsyn till ett allmänintresse att ett avtal ska få bestå trots att förut-sättningarna för att förklara avtalet ogiltigt är uppfyllda.

Om avgörandet

Målnummer
2768-18
Måltyp
Offentlig upphandling
Lagrum
16 kap. 14 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling
EU-rätt
Sökord
Offentlig upphandlingOgiltigförklaring