Mål: 6726-18

HFD 2019 ref. 25

HFD 2019 ref. 25

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd är inte förhindrad att pröva en anmälan om återkallelse av legitimation på grund av att en fastställd prövotidsplan inte följs, när beslutet om prövotid gäller omedelbart men inte har vunnit laga kraft.

Om avgörandet

Målnummer
6726-18
Måltyp
Övriga mål
Lagrum
8 kap. 4 § patientsäkerhetslagen (2010:659)
Sökord
PrövotidÅterkallelse