Mål: 6343-18

HFD 2019 ref. 26

Referat

Förutsättningar för att återkalla ett serveringstillstånd har i ett visst fall inte ansetts föreligga när tillstånds-havaren efter det att omprövningsärendet inletts har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de missförhållanden som föranlett omprövningen.

Om avgörandet

Målnummer
6343-18
Måltyp
Övriga mål
Lagrum
9 kap. 17-18 §§ alkohollagen (2010:1622)
Sökord
AlkohollagenServeringstillståndÅterkallelse av tillstånd