Mål: 6343-18

HFD 2019 ref. 26

Referat

Förutsättningar för att återkalla ett serveringstillstånd har i ett visst fall inte ansetts föreligga när tillstånds-havaren efter det att omprövningsärendet inletts har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de missförhållanden som föranlett omprövningen.