Mål: 3425-18

HFD 2019 ref. 32

HFD 2019 ref. 32

Fråga om ett kommunalt nämndutskott överskridit sin befogenhet enligt kommunallagen vid beslut om att god-känna ett avtal om marköverlåtelse i ett medialt uppmärk-sammat ärende.

Om avgörandet

Målnummer
3425-18
Måltyp
Övriga mål
Lagrum
3 kap. 9 § första stycket och 10 §, 6 kap. 33 och 34 §§ samt 10 kap. 8 § 3. kommunallagen (1991:900)
Sökord
DelegationKommunallagenLaglighetsprövning