Mål: 3425-18

HFD 2019 ref. 32

HFD 2019 ref. 32

Fråga om ett kommunalt nämndutskott överskridit sin befogenhet enligt kommunallagen vid beslut om att god-känna ett avtal om marköverlåtelse i ett medialt uppmärk-sammat ärende.