Mål: 3725--3727-18

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om återbetalning av kupongskatt

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan om redan den omständigheten att den utländska fonden är en juridisk person innebär att fonden, vid en prövning enligt EUF-fördraget, inte befinner sig i en situation som är jämförbar med den situation som en svensk investeringsfond befinner sig i när det gäller beskattning av utdelningar (Mål nr 3725--3727-18, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 630--632-14).