Mål: 876-19

HFD 2019 ref. 45

HFD 2019 ref. 45

Tillhandahållande av en tjänst som innehåller flera delar, bl.a. ett system för kassahantering, har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande som inte omfattas av undantaget från skatteplikt för bank- och finansieringstjänster. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Om avgörandet

Målnummer
876-19
Måltyp
Skatt
Lagrum
3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), artikel 135.1 d mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)
EU-rätt