Mål: 2063-17

HFD 2019 not. 2

HFD 2019 not. 2

Rättsprövning av beslut om avstängning av enskild vägs anslutning till allmän väg.

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning gällande ärende om avspärrning av enskilds körvägs anslutning till allmän väg 952 från fastigheterna Oleby 1:195, 1:142 och 1:153 i Torsby kommun.