Mål: 6695-18

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att hämta in förhandsavgörande från EU-domstolen avseende frågan om en svensk filial, som inte ingår i någon svensk mervärdesskattegrupp, utgör en egen beskattningsbar person när huvudetableringen, som ingår i en mervärdesskattegrupp i en annan medlemsstat, tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna för dessa till filialen.

 

Målet gäller ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där en filial ville få veta om det faktum att dess huvudetablering ingår i en dansk mervärdesskattegrupp medför att gruppen ska ses som en egen beskattningsbar person i förhållande till filialen i Sverige, när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna till filialen.

Av EU-domstolens praxis följer att utgångspunkten är att en filial inte ska ses som en beskattningsbar person när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster. Av praxis framgår dock att filialen genom att ingå i en mervärdesskattegrupp kan skilja sig från huvudetableringen och istället bli en del av en annan beskattningsbar person, dvs. mervärdesskattegruppen.

Frågan om en filial – som i egenskap av filial till huvudetableringen inte agerar självständigt, inte själv står ekonomiska risker, inte har något eget kapital och följaktligen är beroende av huvudetableringen – själv kan anses utgöra en egen beskattningsbar person har dock inte prövats av EU-domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen har nu vänt sig till EU-domstolen för att få den frågan klarlagd.

Högsta förvaltningsdomstolen önskar, mot denna bakgrund, svar på följande fråga.

Utgör en svensk filial till en bank med huvudetablering i en annan medlemsstat en egen beskattningsbar person när huvudetableringen tillhandahåller filialen tjänster och allokerar kostnaderna för dessa till filialen, om huvudetableringen ingår i en mervärdesskattegrupp i den andra staten medan den svenska filialen inte ingår i någon svensk mervärdesskattegrupp?