Mål: 4432-19

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Riktad utdelning till delägare i fåmansföretag har inte medfört annan beskattning än den som följer av 57 kap. inkomstskattelagen.