Mål: 3951-19

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av Miljödepartementets beslut gällande upphävande av strandskydd på fastigheten Hunstugan 1:141 m.fl. Lerums kommun.