Mål: 2057-19

HFD 2020 not. 15

HFD 2020 not. 15

En ansökan om förhandsbesked har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning. Frågan gällde bl.a. om en valutakursförlust på skuld i euro var avdragsgill enligt intern rätt eller EU-rätten.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Ansökan om förhandsbesked har avvisats när ett sådant besked inte har ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.