Mål: 252-20

HFD 2020 not. 32

HFD 2020 not. 32

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts då det varken ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågan besvarades.