Mål: 6507-19

HFD 2020 not. 33

Notis

En skrivelse med information om begränsning av antalet färdtjänstresor, som trafikförvaltningen skickat ut till personer med färdtjänsttillstånd, har inte utgjort ett överklagbart förvaltningsbeslut.