Mål: 5807-19

HFD 2020 ref. 45

HFD 2020 ref. 45

Ett interimistiskt beslut att ett av kammarrätten ogiltigförklarat avtal inte får fullgöras innan något annat har bestämts har upphävts då det inte bedömts som mer sannolikt att kammarrättens avgörande kommer att stå sig vid den slutliga prövningen än att det kommer att ändras (jfr HFD 2014 ref. 13).