Mål: 4302-17

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om mervärdesskatt

Begäran om förhandsavgörande enligt artikel 267 i EUF-fördraget angående tolkningen av artiklarna 19, 188 och 189 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (mervärdesskattedirektivet)

Ett bolag har varit frivilligt skattskyldig för uthyrning av en fastighet. Den förre ägaren till fastigheten var också frivilligt skattskyldig och gjorde under sin innehavstid avdrag för moms på kostnader för ombyggnadsåtgärder. När bolaget i sin tur sålde fastigheten till privatpersoner beslutade Skatteverket att bolaget skulle justera den tidigare ägarens avdrag för ingående skatt. Sedan bolaget överklagat till förvaltningsrätten och vidare till kammarrätten, fann kammarrätten att det av EU-domstolens dom i Pactor Vastgoed (C-622/11) följer att justeringsskyldighet inte kan åläggas någon annan än den person som har gjort avdrag och att de svenska reglerna om övertagande av jämkningsskyldighet därmed strider mot EU-rätten.

Högsta förvaltningsdomstolen önskar nu svar på följande frågor:

Fråga 1
Om en säljare av en fastighet, på grund av regler som medlemsstaten har infört med stöd av artikel 188.2 i mervärdesskattedirektivet, inte har justerat ett avdrag för ingående skatt eftersom köparen ska använda fastigheten uteslutande för transaktioner som medför rätt till avdrag, föreligger då hinder mot att köparen, i ett fall då justeringstiden alltjämt löper, åläggs att justera avdraget vid den senare tidpunkt då köparen i sin tur överlåter fastigheten till någon som inte ska använda fastigheten för sådana transaktioner?

Fråga 2
Förändras svaret på fråga 1 om den första överlåtelse som nämns i den frågan utgör en sådan överföring av tillgångar som avses i artikel 19 i mervärdesskattedirektivet?