Mål: 3795--3796-20

HFD 2022 ref. 17

HFD 2022 ref. 17

Inom ramen för ett projekt som har finansierats med bidrag har ett bolag tillhandahållit tjänster utan ersätt­ning. Bolaget har ansetts ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp av varor och tjänster som har använts för bolagets tillhanda­hållanden i projektet eftersom kostnaderna för förvärven utgjort all­männa omkostnader i bolagets skattepliktiga verksamhet.

Dom i mål om mervärdesskatt

Inom ramen för ett projekt som har finansierats med bidrag har ett bolag tillhandahållit tjänster utan ersättning. Bolaget har ansetts ha rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till inköp av varor och tjänster som har använts för bolagets tillhandahållanden i projektet eftersom kostnaderna för förvärven utgjort allmänna omkostnader i bolagets skattepliktiga verksamhet.