Mål: 7327-20

HFD 2021 ref. 62

HFD 2021 ref. 62

Ett bolags inkomster som beräknas enligt en s.k. effektivräntemetod och som enligt god redovisningssed är ränta, har inte ansetts vara ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Vid förvärv av en fordran har endast den del av den avtalade räntan som belöper på tid efter förvärvet ansetts vara ränteinkomst hos bolaget vid beräkningen av räntenettot. Förhandsbesked om inkomstskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Ett bolags inkomster som beräknas enligt en s.k. effektivräntemetod och som enligt god redovisningssed är ränta, har inte ansetts vara ränteinkomster vid tillämpningen av bestämmelserna om avdragsbegränsning för negativa räntenetton. Vid förvärv av en fordran har endast den del av bolagets inkomster som motsvarar avtalad ränta och som belöper på tid efter förvärvet ansetts vara ränteinkomster hos bolaget vid beräkningen av räntenettot. Förhandsbesked om inkomstskatt.