Mål: 3343-21

HFD 2022 ref. 24

HFD 2022 ref. 24

En kommunal lantmäterimyndighet som är inordnad under en kommunal nämnd är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

En kommunal lantmäterimyndighet som är inordnad under en kommunal nämnd är en myndighet i den mening som avses i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.