Mål: 4238-20

HFD 2021 not. 7

HFD 2021 not. 7

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då sökanden ändrat beskrivningen av de omständigheter som låg till grund för nämndens förhandsbesked

Beslut i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Högsta förvaltningsdomstolen har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisat ansökningen då klaganden ändrat beskrivningen av omständigheterna i förhållande till den beskrivning som lämnats inför Skatterättsnämndens prövning.