Mål: 2870-20

HFD 2021 not. 16

HFD 2021 not. 16

Rättsprövning av beslut om att avslå en ansökan om bygglov för nybyggnad på fastighet belägen inom område som har riksintresse för totalförsvaret.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning av beslut om bygglov på fastighet i Haninge kommun.