Mål: 3957--3958-18

HFD 2021 not. 36

HFD 2021 not. 36

Det har inte ansetts förenligt med etableringsfriheten i EUF-fördraget att vägra ett bolag avdrag för räntebetalningar på lån som har lämnats av ett företag som ingår i samma intressegemenskap som det låntagande bolaget.

Dom i mål om inkomstskatt m.m.

Inkomstskatt