Mål: 1878-22

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om mervärdesskatt m.m.

Fråga om förutsättningarna för befrielse från mervärdesskatt som har samband med bristande efterlevnad av tullagstiftningen vid återimport (2 kap. 5 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. samt artiklarna 86.6 och 203 i förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen). (Mål nr 1878-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6874-20).