Mål: 6973--6977-21, 7550--7558-21, 664--669-22

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om kupongskatt m.m.

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att ett förhandsavgörande ska hämtas in från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med den fria rörligheten för kapital enligt EUF-fördraget att ta ut kupongskatt på utdelningar till utländska offentliga pensionsinstitut.

Målen gäller tre finländska offentliga pensionsinstitut (s.k. pensionsanstalter) som ägt aktier i svenska aktiebolag. I samband med att aktiebolagen lämnat utdelning har kupongskatt tagits ut, i enlighet med kupongskattelagen (1970:624). Pensionsanstalterna har begärt återbetalning av kupongskatten och har gjort gällande att de är jämförbara med de svenska AP-fonderna.

Genom begäran om förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarlagt om uttaget av kupongskatt är förenligt med den fria rörligheten för kapital enligt EUF-fördraget. Högsta förvaltningsdomstolen har ställt följande frågor till EU-domstolen.

Fråga 1: Innebär det förhållandet att utdelning från inhemska bolag till utländska offentliga pensionsinstitut beläggs med källskatt medan motsvarande utdelning inte är föremål för beskattning om den tillfaller den egna staten genom dess allmänna pensionsfonder, att det föreligger en sådan negativ särbehandling som innebär en restriktion för den fria rörligheten för kapital som i princip är förbjuden enligt artikel 63 FEUF?

Fråga 2: Om svaret på fråga 1 är ja, vilka kriterier ska beaktas vid prövningen av om ett utländskt offentligt pensionsinstitut befinner sig i en situation som är objektivt jämförbar med situationen för den egna staten och dess allmänna pensionsfonder?

Fråga 3: Kan en eventuell restriktion anses vara motiverad av tvingande skäl av allmänintresse?