Mål: 5934-22

HFD 2023 not. 5

HFD 2023 not. 5

Kommittén för finansiell stabilitet har ansetts utgöra ett självständigt organ i förhållande till Riksbanken vid tillämpningen av 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Handlingar som skickats mellan organen är därför allmänna i den mån de förvaras hos Riksbanken.

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling.