Mål: 2752-23

Begäran om förhandsavgörande från EU-domstolen i mål om upphandlingsskadeavgift

Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen gällande tolkningen av de unionsrättsliga bestämmelserna i upphandlingsdirektivet om ändringar av kontrakt under löptiden.

Polismyndigheten har tidigare upphandlat ramavtal avseende bl.a. bärgningstjänster.
Avtalsparterna har under löptiden kommit överens om att ändra i ersättningsmodellen på ett sätt som varit ägnat att förflytta tyngdpunkten från rörliga till fasta priser utan – enligt myndighetens uppskattning – att kontraktsvärdet därmed skulle komma att påverkas.

Konkurrensverket har ansökt om upphandlingsskadeavgift med motiveringen att
ändringarna borde ha föregåtts av ett nytt upphandlingsförfarande.

Polismyndigheten anser att ändringarna skett i överensstämmelse med det
upphandlingsrättsliga regelverket, med hänvisning bl.a. till det undantag från skyldigheten att upphandla som gäller för avtalsändringar av mindre värde. En förutsättning för att det undantaget ska kunna tillämpas är att ramavtalets övergripande karaktär inte ändras.

Genom förhandsavgörande önskar Högsta förvaltningsdomstolen få klarlagt de närmare förutsättningarna för att en ändring av mindre värde i ett tidigare upphandlat ramavtal ska anses föranleda en skyldighet att vidta ett nytt upphandlingsförfarande på den grunden att ramavtalets övergripande karaktär ändras.

Prövningstillstånd meddelat i mål om upphandlingsskadeavgift

Fråga om vissa ändringar i ersättningsvillkoren i ett ramavtal utgör en otillåten direktupphandling därför att ändringarna innebär att ramavtalets övergripande karaktär ändras (Mål nr 2752-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7456-22).