Mål: 2798-23

HFD 2023 not. 38

HFD 2023 not. 38

En ansökan om resning har avslagits med hänvisning till att det till huvudsaklig del berott på sökandens eget agerande att den anförda nya omständigheten inte har kunnat åberopas i det ordinarie förfarandet.

Beslut i mål om resning

Resning