Mål: 2448-23

HFD 2023 not. 41

HFD 2023 not. 41

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats då det inte ansetts vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att förhandsbesked lämnas.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.