Mål: 4683-22

Prövningstillstånd meddelat i mål om särskild avgift

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan
om befälhavaren på ett fiskefartyg är den som landar fångsten och därmed är
den som ska betala en särskild avgift för landning av otillåten fångst, så kallad
landningsavgift, när verksamheten bedrivs av ett aktiebolag (Mål nr 4683-22, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 7673-21).