Mål: 2212-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om avvisad talan

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är om ett beslut avseende jäv kan överklagas med stöd av
förvaltningslagen (2017:900) när det i förordning har föreskrivits att beslutet i
sakfrågan inte är överklagbart (Mål nr 2212-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 1463-22).