Mål: 4260--4262-23

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om avvisad talan

Fråga om det är förenligt med artikel 2 i det sjunde tilläggsprotokollet till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna att neka ett bolag som har upplösts genom konkurs att få beslut om skattetillägg överprövat av högre rätt (Mål nr 4260–4262-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7640–7642-22).