Mål: 6300-22

HFD 2024 not. 7

HFD 2024 not. 7

Regeringens beslut att inte ta upp ett överklagande till prövning innefattar inte någon prövning av sökandens civila rättigheter eller skyldigheter i den mening som avses i artikel 6.1 i EKMR och kan därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Rättsprövning.