Mål: 7801-23

HFD 2024 not. 12

HFD 2024 not. 12

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats eftersom svaret på frågan följer direkt av lagtexten och det därför inte var av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågan besvarades genom ett förhandsbesked.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.