Mål: 4524-23

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om ersättning för kostnader

Fråga om det vid bedömningen enligt 43 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244) av om en sökande skäligen har behövt ombud, biträde, utredning eller annat för att ta till vara sin rätt, har betydelse om den sökande genom sitt agerande orsakat eller bidragit till processen (Mål nr 4524-23, Kammarrätten i Stockholms mål nr 440-23).