Mål: 5585-23

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om kupongskatt m.m.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd såvitt avser frågan hur det, vid en prövning av om ett uttag av kupongskatt är förenligt med EUF-fördraget, ska avgöras om en utländsk juridisk person befinner sig i en situation som är objektivt jämförbar med situationen för en svensk juridisk person som uppvisar underskott vid inkomstbeskattningen (Mål nr 5585-23, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 3747-20).