Mål: 6278-23

HFD 2024 not. 17

HFD 2024 not. 17

Skatterättsnämndens förhandsbesked har undanröjts och ansökningen avvisats eftersom det inte ansågs vara av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning att frågorna besvarades genom ett förhandsbesked.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.