Mål: 5736-23

Prövningstillstånd meddelat i mål om påföljd för fastighetsmäklare

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om de utgångspriser som en fastighetsmäklarare har angett i sin marknadsföring har varit vilseledande och fastighetsmäklaren därmed har agerat i strid med god fastighetsmäklarsed (Mål nr 5736-23, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 1182-23).