Mål: 1348--1349-24

Prövningstillstånd delvis meddelat i mål om inkomstskatt m.m.

Den fråga i målen som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat
prövningstillstånd är om justering av skattebelopp enligt artikel 9.2 i avtalet
mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande
skatter på inkomst och på förmögenhet kan genomföras av domstol (Mål nr 1348--1349-24, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7076-7077-21).